از ویژ گیهـــــای نانومـــــواد مورداســـــتفاده در نانوپزشـــــکی میتـــــوان بـــــه افزایـــــش نفوذپذیری ســـــلول، افزایـــــش بازدهـــــی رهایـــــش هدفمنـــــد دارو، کاهـــــش مقدار دوز و تعـــــدد مصرف و بهبود اثربخشـــــی عوامل دارویی نام بـــــرد. علاوه بر این، فناوری نانو، توانایـــــی تلفیق چند عامل درمانی، کنترل و رهایش هدفمنـــــد دارو را فراهم میکند. عصاره گیری و استخراج مواد از گیاهان با تکنولوژی نانو اثربخشی داروهای گیاهی را فراهم می کند.تولیدات آینده شرکت دارا سلولز نیتا تحولی مانا دربهبود کیفیت زندگی خواهدبخشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست